پت های پیدا شده

ثبت کد میکروچیپ پت پیدا شده

در این قسمت از سایت شما میتوانید با وارد نمودن کد میکروچیپ حیوان خانگی ای که پیدا کرده اید، اطلاعات آن را در سایت ثبت نمایید، سپس با پیدا شدن صاحبین حیوان خانگی و تطبیق اطلاعات وارد شده، فراوت کمک می کند تا حیوان گم شده به صاحبین خود بازگردد